Reddingsbrigade Echt

Privacy Verklaring

Privacy beleid Reddingsbrigade Echt.

U hebt bij Uw inschrijving als lid van Reddingsbrigade Echt persoonsgegevens ter beschikking gesteld welke worden gebruikt voor Uw inschrijving als lid van de vereniging en voor de inschrijving als bondslid bij Reddingsbrigades Nederland.

Deze gegevens omvatten:

Voor het innen van de contributie hebt U een Sepa machtiging afgegeven. Hierop hebt U naast Uw naw  gegevens nog vermeld:

Wij hechten zeer aan Uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Reddingsbrigade Echt houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt onder andere in:

 

Doel verwerking.

Uw gegevens worden enkel en alleen verwerkt voor de hierboven vermelde doelen.
Een uitzondering hierop wordt gevormd door enige wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn we verplicht om medewerking te verlenen.

 

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn.

Reddingsbrigade Echt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om Uw persoonsgegevens te beschermen. Zo gelden o.a. de volgende afspraken:

 

Rechten omtrent Uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Indien U naar aanleiding van dit document vragen of opmerkingen heeft kunt U contact opnemen met: secretariaat@rb-echt.nl